Styret - SU - Foreldreråd

Foreldreråd

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, jfr. barnehageloven §4 m/merknader.
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen og kan møtes ved behov. Dersom det er store saker angående barnehagens drift vil det være aktuelt å kalle inn foreldrerådet til møte. Foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget vil også kunne kalle inn foreldrerådet dersom de mener det er behov for det.

 

Foreldremedvirkning i barnehagen

Barnehagelovens kapittel 3 omhandler Barns og foreldres medvirkning. Alle barnehager skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Representanter fra enkeltbarnehagenes samarbeidsutvalg danner det kommunale foreldreutvalget. Ta kontakt med barnehagen for å få vite hvem disse er. 

Det er også opprettet et nasjonalt FUB

http://www.fubhg.no

Samarbeidsutvalget Brosjyre 2013

 

Informasjon om styret

Snømyra barnehage eies og drives av anselslaget "Småbarnsforeldrenes Barnehage Vennesla ba". Det er en foreldredrevet andelsbarnehage. Det vil si at alle foreldre er ansvarlige medeiere med begrenset ansvarÅrsmøte:
Årsmøte er det øverste organet. Det skal i tilegg være et foreldreråd som består av foreldrene.

Årsmøte skal:
§ godkjenne innkalling
§ godkjenne referat fra forrige årsmøte
§ behandle budsjett og regnskap
§ velge representanter til styret


Eierstyre:

Styret blir valgt direkte av årsmøtet.

Barnehagen skal ha et eierstyre som har alminnelig ledelse av virksomheten.

Eierstyre skal se til at barnehagen blir drevet i samsvar med gjeldene lover, forskrifter, vedtak og budsjettrammer.

Eierstyret har beslutningsmyndighet i saker som gjelder barnehagens indre forhold og bruk av budsjett midlene.

Eierstyret skal bestå av 4 foreldrerådsrepresentanter fordelt på leder, nest-leder, to styremedlemmer, og ett varamedlem. I tilegg skal de ansatte være representert med ett medlem. Iflg.hoveddtariff avtalen pkt 4 s11 ansattes-repr.den ansatte skal være fast ansatt som velges av de fast ansatte. Valget skal avholdes skriftlig.

Styremedlemmene og den ansattes representant velges for ett år av gangen.

Styreleder og nestformann velges for to år (annethvert år)

Styrer har møte-, tale- og forslagsrett.

Styrer leder barnehagens daglige drift. Styrerens nærmeste overordnete er barnehagens styre.

Barnehagens styre og samarbeidsutvalg er underlagt taushetsplikt.

Det kan være de samme personene som er representert i sammarbeidsutvalget og eierstyret. Men møtene skal ikke være felles


Her er STYRET 2020/21

Formann           

Roger Aukland (2019-2021) roger@auklans.no

Nestleder           

Karina Moss (2020-2022) k.lomeland@gmail.com
 
Foreldrerep ansvar for å sette i gang og administrere dugnader:

Tor Kallhovd (2019-2021) styremedlem tor.kallhovd@hotmail.com

Linn Kristin Bråthen (2020-2022) linnkbraathen@live.no

                         
                       
Vara, møter om det er frafall hos foreldrerepresentantene:

Miriam skaar

Roy Engen

Samarbeidsutvalget:

Samarbeidsutvalget er kun et rådgivende organ. De skal ikke fatte vedtak som er økonomisk bindende for barnehagen.

Hovedoppgaven er å være et rådgivende kontaktskapende organ som skal jobbe med samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen.

I snømyra barnehage skal det være like mange fra de ansatte som fra foreldrene (2 fra ansatte og 2 fra foreldrene), samt en fra eierstyret.

Foreldrerådsrepresentantene til sammarbeidsutvalget velges av foreldrerådet for ett år av gangen. Den ansattes representant kal være en fast ansatt som velges av de fast ansatte for ett år av gangen.

I barnehageloven paragraf 4 står det at eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere repr. En hver av de andre gruppene

 

Sammarbeidsutvalget 2019/2020


Formann            

Roger aukland (eier representant)    

                       
Foreldrerep.      

-Linda Othilie Pedersen,: lindaothilie@mail.com

-Karina Moss  k.lomeland@gmail.com

 

 

- vara Camilla Henriette Ludvigsen. Cludvigsen90@gmail.com

 

 
Vara: møter vist det er fra fall hos foreldrerep:
             

Ansattes rep:

Frode F Tellefsen

Maja Erlendsdottir

Kommunens rep: