Overgang barnehage skole

Vi vil at barna skal være godt rustet for skolestart, og at det skal føles trygt og godt å ta steget over i skolen.

For dere som har skolestartere vil vi spesielt nevne tre punkter som det er viktig at dere kjenner til:

  • Vi vil ha foreldresamtale for alle foreldre/foresatte som har barn som skal begynne på skolen. Vi vil på denne samtalen prøve å trekke trådene fra tiden barnet har hatt i barnehagen og fremtiden i skolen. Det er utarbeidet et informasjonsskjema som vi fyller ut sammen med foreldre, og vi sender det til den skolen barnet skal begynne på. På dette skjemaet skal noe fylles ut av familien sammen med barnet og noe skal fylles ut av foreldre/foresatte sammen med pedagogisk leder i foreldresamtalen. Dere vil få utdelt infoskjemaet i barnehagen.
  • Ved behov kan foreldre og barnehage be skolen om et møte i forkant av skolestart.
  • I mai/juni vil det bli foreldremøte på skolen for alle foreldre/foresatte til de kommende førsteklassingene. Dette møtet skal avholdes av kontaktlærer og rektor i forbindelse med førskoledagene. Pedagogiske ledere fra barnehagene er også invitert til å være med på disse foreldremøtene.
  • I siste uka i mai/juni blir det førskoledager.

 

Vi håper at disse tiltakene vil føre til at overgangen mellom barnehage og skole går bra for alle barna og at vi får en større mulighet til å se hele barnet, med de erfaringer og den kompetansen det allerede har opparbeidet seg.

System og rutiner for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

I 2008 ble det igangsatt et prosjekt i kommunen om samarbeid skole og barnehage. Med å igangsette og gjennomføre et slikt prosjekt stadfestet kommunen at det er viktig at det er en god sammenheng mellom det som skjer i barnehagen og det som skjer i skolen. Man ønsker å sikre kontinuitet i barnas utdanningsforløp samtidig som skole og barnehage har hvert sitt særpreg. En god start på utdanningsløpet er avgjørende for barnas læringsutbytte - og vi ønsker at barna i Vennesla kommune skal få et best mulig læringsutbytte  Gjennom prosjektet har det blitt lagt til rette for en tett dialog mellom førskolelærere i barnehagen og lærerne i småskolen. Begge disse gruppene har vært involvert i prosjektet hele vegen og vi har lært mye om hverandres kultur. tradisjoner, læreplanverk og arbeidsmetoder. Det at vi i barnehagen vet hva som møter 6 - åringene når de begynner i første klasse gir oss en bedre mulighet til å utruste dem til skolestart. At lærerne har kjennskap til hva barna har erfart og gjort i barnehagen gir dem et bedre utgangspunkt for å møte barna på en hensiktsmessig og god måte. Barnet som slutter i barnehagen i juli er det samme som begynner på skolen i august - selv om læreplanverket og våre tradisjoner er ulike. Gjennom prosjektet er det nå etablert gode systemer i kommunen som skal sikre en god overgang og sammenheng mellom barnehage og skole. 

Det er etablert rutiner for jevnlig dialog mellom ansatte i skole og barnehage. Vi i Snømyra barnehage deltar på dialogmøter med lærere fra småskolen på Hunsfoss skole. Skolene og barnehagene har også en felles fagdag i løpet av året. 
Det er gjennom prosjektet utarbeidet en plan for språk og leseutvikling for barna mellom 4-8 år. Denne planen skal sikre progresjon og faglig sammenheng i barnas språk og leseutvikling. Planen bygger på rammeplan for barnehage og  kunnskapsløftet for skolen.
Det er også etablert rutiner for videreformidling av infomasjon fra barnehage og skole. Foreldre/foresatte er delaktige i dette arbeidet.

Prosjektet er slutt. Rutinene er etablert - så nå er det opp til den enkelte skole og barnehage og videreføre og følge opp de systemer som er etablert. Hele tiden med tanke på hva som er det beste for barna i Vennesla kommune.

Dette prosjektet er nå sluttført og et videre prosjekt Inkluderende læringsmiljø startet opp 2014. Dette er et samarbeid mellom barnehage,skole og PPT.

Forberedelse til skolestart i Snømyra barnehage

I Snømyra barnehage fokuserer vi på at forberedelsen til skolen starter allerede fra første dagen barna begynner i barnehagen.

Her legges det spesielt vekt på å styrke den sosiale kompetansen og sosiale utviklingen. Man forbereder barnet på livet, for det er det sosiale som er viktigst, Samtidig jobbes det også med språkutvikling, bokstaver, form, farge, tall, matematiske begreper og trafikksikkerhet. Dette står nedfelt i årsplanen til barnehagen. 

Spesielle behov pleier å ha konkrete overgangsmøter sammen med barnehage og skole. Man har hele tiden barns beste i tankene.