Foreldresamarbeid

Et godt foreldresamarbeid virker inn på barnas trivsel og trygghet For å skape den trygghet vi ønsker mellom hjem og barnehage, er det viktig at vi har et forhold som bygger på åpenhet, tillit og medmenneskelighet.

Vi vil at barn og foreldre i vår barnehage skal oppleve at barnehagen er grunnmuren i barnas livslange læringsforløp, og at de skal oppleve at det er en sammenheng mellom det vi gjør i barnehagen og det de senere møter i skolen

Som helt ny vil du bli innkalt til et informasjonsmøte på våren. Det vil også bli sendt ut et velkomsthefte med informasjon og oppstartstider.

 

Foreldresamtaler

Målet med foreldresamtalen er at foreldre og personal blir bedre kjent med hverandre for å gi hverandre gjensidig informasjon til barnets beste.

Det avtales 1-2 foreldresamtaler pr. barnehageår. Hvis det ønskes flere samtaler er det fullt mulig.

 

Foreldremøter

Det vil bli to foreldremøter i løpet av barnehageåret.

Er det noen temaer dere ønsker skal bli tatt opp, er det fint dere tar kontakt med oss.

Barnehageloven bygger på foreldreretten som slår fast at virksomheten skal utformes i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem.

Derfor ønsker vi i personalet oppmuntring og konstruktiv kritikk fra dere foreldre. Dette gjelder planer, dags-rytme, møter, den daglige omsorgen osv.

 

Daglig foreldrekontakt

Den daglige kontakten i forbindelse med bringe- hente situasjonen gir en fin anledning til informasjonsutveksling.  Vi vil ikke bruke garderoben som ”møterom”,

Vi vil gjøre vårt beste for å gi dere tilbakemelding fra barnehagehverdagen. Informasjon om barnet f.eks. dårlig appetitt, lite søvn, redsel o.l  kan være ok for oss å vite.

 

Primærkontakt

Ved oppstart får barnet en primærkontakt.

Primærkontaktens oppgave;

 • Ved oppstart vil vi prøve å møte barnet om morgenen.
 • Kontakt i hente og bringe situasjon.
 • Foreldresamtaler.
 • Daglig kontakt, observasjoner.

Primærkontaktens rolle er viktig fordi den sikrer at alle barn og foresatte skal få oppmerksomhet og informasjon. Ordningen ivaretar hvert enkelt barn, og er en trygghet på at alle får daglig oppmerksomhet og omsorg.

 

Samarbeidsavtale

Dette er en individuell samarbeidsavtale for hvert enkelt barn mellom barnehage og foresatte. Formålet med avtalen er å skape et godt samarbeid mellom barnehage og hjem til det beste for barnets trivsel og utvikling.

I felleskap settes det opp en plan for hva vi synes er viktig å arbeide med i forhold til hvert enkelt barn.

Avtalen er med på å sikre at hvert barn blir ivaretatt og får god oppfølging. Den brukes videre som oppfølging for foreldresamtaler. På denne måten sikrer vi progresjon og utvikling i arbeidet med det enkelte barn, samtidig som det styrker samarbeidet mellom barnehage og hjem.

Denne avtalen skal også være en kvalitetssikring av barnehagens virksomhet i forhold til resultatoppnåelse med tanke på de mål vi setter for vårt arbeide.

 

I vår barnehage skal det synes at barna er det viktigste for oss.

Vi vil at hver dag i barnehagen skal gi barna nye muligheter til å oppleve at de mestrer.

 

Alle barn kan, hvis det gis mulighet til å bygge på det de mestrer hver for seg.

HVA DU SOM BRUKER KAN FORVENTE AV OSS:

 • Vi har et personal som viser engasjement, empati og respekt
 • Ditt barn skal møte omsorgsfulle voksne med god faglig bakgrunn og erfaring
 • Barnehagehverdagen er preget av glede og positive opplevelser
 • Vi vil gi hvert enkelt barn en grunnmur, en trygghet og ta vare på den genuine barndommen
 • Ditt barn får kunnskaper og opplevelser innen de ulike fagområdene
 • Vi legger til rette for læring ut fra ditt barns egne forutsetninger.
 • Du får informasjon om ditt barns hverdag i barnehagen
 • Du har medinnflytelse gjennom den daglige kontakten med barnehagens personale. Samt gjennom barnehagens møter (foreldremøter, foreldresamtaler, samarbeidsutvalg)
 • De ansatte overholder taushetsplikten slik den er beskrevet i Lov om barnehager §21
 • Vi vil gjøre alt vi kan for at barnet ditt skal trives hos oss og glede seg til å komme i barnehagen

 

HVA VI FORVENTER AV DEG SOM FORELDRE/FORESATTE

 • Du gjør deg kjent med barnehagens vedtekter, planer og rutiner
 • Vi forventer at du viser interesse for barnehagens liv og virke
 • Du respekterer barnehagens åpningstider
 • Du sørger for at barnet ditt har klær til aktiviteter ute og inne
 • Du informerer barnehagen om spesielle forhold som påvirker barnets hverdag
 • Du deltar på foreldrearrangementer og møter/samtaler
 • Du leser informasjon fra barnehagen
 • Du melder fra om barnet ditt er sykt eller ved annet fravær
 • Du gir beskjed til en voksen når du henter barnet, og om eventuelt andre skal hente barnet ditt.
 • Du betaler oppholds avgiften innen fristen
 • Du gir tilbakemelding på hvordan barnehagetilbudet oppleves, og svarer på eventuelle brukerundersøkelser som leveres ut.
 • Vi forventer at du stiller krav til oss
 • Du leser og følger med på hjemmesidens informasjon. Hver avd legger ut info for som er spesifikk for sin avdeling
 • Vi forventer at du omtaler andre barn og foreldre med respekt

 

VED SAMLIVSBRUDD

Samlivsbrudd kan utløse en krisesituasjon for barn, og det er viktig at barnehagen ivaretar barnet i en slik situasjon. Ved at barnehagen får vite om samlivsbruddet på et tidlig tidspunkt, kan de møte barnets reaksjoner på en god måte. Barnehagen, med sine rutiner og trygghet, bør være et fristed for barnet ved samlivsbrudd. Barnehagen skal ikke megle eller ta parti ved et samlivsbrudd for å ta best mulig vare på barnet er det viktig at vi vet om dette når det skjer.

 

Handling:

 

1. møte med foreldrene

Foreldrene informerer barnehagen om bruddet, nye rutiner, samværsordninger ol.

 

2. møte med foreldrene

Oppfølgning, utfordringer, hvordan har barnet det hjemme og i barnehagen ol.

 

I barnehagen

 • En voksen har et spesielt øye med barnet. Er klar til å trøste og følge litt ekstra med. De voksne må være lydhøre for barnets reaksjon. 
 • Leser  bøkene "Koala bjørnen" og "Mamma og pappa glemte å være venner". 
 • Ser på følelseskort - kort som hjelper barna å forklare hvordan de har det. Vi hjelper barna med å sette ord på følelsene.
 • De voksne leser artikkelen Taushet om samlivsbrudd (vetuva).