Planlegging/vurdering/dokumentasjon

I Snømyra barnehage har vi planer for pedagogisk planlegging, dokumentasjon og vurdering. Den lokale årsplanen legger de overordnede føringene for hvordan vi skal utføre dette arbeidet.  Vi som arbeider i barnehagen utgjør et team som utfyller hverandre og som vil at Snømyra barnehage skal være et godt sted å være for små og store. Samarbeids-kulturen preges av respekt, åpenhet, humor og vilje til å gjøre en god jobb. Vi samarbeider om å gjøre hverandre gode.

Vi gjør det på følgende måte:

PLANLEGGING:Vi har 5 planleggingsdager og 8 personalmøte i året der hele personalgruppen er med. Her legges føringene for vårt pedagogiske arbeid. De pedagogiske lederne og styrer har ukentlige møter hvor vi diskuterer alle saker som har betydning for det pedagogiske tilbudet barna får i barnehagen. På avdelingsmøtene  planlegges arbeidet på den enkelte avdeling og for barna der. Alle barnehagelærerne har i 100 % stiling min. 4 t/u de bruker på planlegging, dokumentasjon og etterarbeid/vurdering.  Fagarbeidere og assistenter får også tid til planlegging og forberedelse. Barnehagen utarbeider årsplan og månedsplaner gjennom året.  

DOKUMENTASJON: Dokumentasjon av personalets arbeid for å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. (Rammeplanen 2017)  Gjennom å drive dokumentasjonsarbeid stiller vi oss følgende spørsmål: Er arbeidet vi voksne utfører i samsvar med de verdier, holdninger og målsettinger vi har satt oss? Hvordan opplever barnet sin barnehage-hverdag og sin mulighet til medvirkning?

Dokumentasjonsarbeidet vi driver skaper grunnlag for refleksjon og vurdering. Det blir en synliggjøring av barnas læringsprosesser og av det som skjer i barnehagen. Gjennom et grundig dokumentasjonsarbeid får barnehagen et godt grunnlag for å justere, endre eller videreføre praksis. Vi bruker hjemmesiden aktivt for å dokumentere barnehagehverdagen

For å finne barnas ståsted bruker vi ulike observasjonsnetoder i tilegg til den kunnskapen vi får i det daglige samspillet med barna.

 

Eksempler på observasjonsverktøy er:                                                                                         «Alle Med» et kartleggingsverktøy som brukes min 1 gang i året på alle barn.   

Kontakt barometer: Gjennom denne metoden får vi kartlagt hvem barna er mye/lite sammen med. Og  ut fra dette kan vi vurdere hva vi må jobbe videre med. feks relasjonsbygging mellom barn- barn,  voksen-barn. Observasjon av hvor mye kontakt barna får fra personalet.

Gauskurven/normalfordelingskurven. Hvor er barna i forhold til balansert ego. er de lite  egosentriske/selvutslettende eller scorer de høyt og blir avvist av de andre barna. Dette gir oss en  pekepinne på hvem som må hjelpes til å dempe seg eller markere seg.   

Barneintervjuer med 4-åringene og 5 åringene - her kartlegges barnas trivsel i barnehagen, og om det er ting vi bør forandre på til barnas beste. 

Bilder/reportasjer på Vigilo. 

Månedsplaner og evaluering av forrige måned.

 

Dokumentasjon for foreldre: Reportasjer på Vigilo, fotomontasjer, månedsplaner/evalueringer, årsplan ogforeldresamtaler

 

Dokumentasjon for barna:Reportasjer/bilder på Vigilo, fotomontasjer, Opplevelsesarena på Vigilo (lukket område).

 

Dokumentasjon for personalets refleksjon og utvikling:

Praksisfortellinger/ refleksjonsnotater, IGP(Individuell-Gruppe-Plenum-refleksjon),

SMTTE(Sammenheng-Mål-Tegn-Tiltak-Evaluering) og ulike observasjonsverktøy.

 

Dokumentasjon for samfunnet:

Hjemmesiden, lokal årsplan og barnehagens årsplan og artikler i media.

 

VURDERING Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet.  Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. Hoved formålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. ( Rammeplanen 2017)

Vi reflekterer rundt det som skjer i barnehagen i det daglige arbeidet og vurderer det pedagogiske arbeidet fortløpende. Vi vurderer i de ulike møtearenaene vi har i barnehagen (se Planlegging). Formålet med vurderingen er å se om vårt daglige virke samsvarer med barnehagens rammeplan og lov, lokal årsplan og ikke minst vår egen årsplan og progresjonsplan. Vårt vurderingsarbeid baseres på tilbakemeldinger fra barn og foreldre, observasjoner, barnesamtaler og dokumentasjonsarbeid samt refleksjoner i personalgruppen.

 

HVORDAN: 

Vi har jevnlige samtaler med personalet slik at vi kan utnytte kompetanse og interesser på en best mulig måte (veiledning,trivselssamtaler og medarbeidersamtaler).

2 planlagte foreldre samtaler hvert år, og anonym foreldreundersøkelse annehvert år.   

2 barnesamtaler/barneintervju med de eldste hvor hovedfokuset er trivsel, vennskap og hva de har lyst til at vi skal jobbe med i et større prosjekt.

 

Målet med vurdering i barnehagen er å skape den gode barnehage for det enkelte barn. Vurderingene som blir gjort er utgangspunkt for videre og ny planlegging av vårt arbeid.