Lov om snus og røyk

NY LOV om snus og røyk for ansatte og foreldre

I dag er dette forbudt
All bruk av snus og røyk forbys i barnehagene. Samtidig skjer det endringer i foreldrepermisjonen og ferieloven.

Forbudt. Barn skal skjermes fra sigarettrøyk og fra i morgen er det ikke lenger lov å røyke i eller utenfor barnehagen. 
1. juli skjer det flere endringer i norsk lov. Ifølge lovdata dreier det seg faktisk om hele 183 lovendringer og 449 sentrale forskrifter som endres. For barnehagesektoren er det spesielt én endring i tobakkskadeloven som vil ha betydning. All tobakk, både røyk og snus, blir fra i morgen forbudt i barnehagen.

– Forbudet mot å røyke eller snuse gjelder i alle typer barnehager, både inne i lokalene og på barnehagens uteområde. Men ikke utenfor barnehagens område, opplyser juridisk rådgiver i PBL, Line Charlott Hansen.

Beskytte barna

Da Stortinget vedtok endringer i tobakkskadeloven i fjor ble også formålsbestemmelsen til loven utvidet. Nå nevner den særskilt viktigheten av å forebygge at barn og unge begynner å bruke tobakk, verne barn mot passiv røyking og gi barn en mest mulig tobbakksfri oppvekst. For familiebarnehager er det verdt å merke seg at hensynet til ikke å gripe inn i den private sfære nå viker, for å gi alle barn det samme vernet mot passiv røyking.

– Men kan en arbeidsgiver nekte en ansatt å røyke eller snuse i arbeidstiden?

– Ansatte eller besøkende som skal røyke eller snuse må ut av barnehagens område. Det er videre opp til barnehageeier selv å vurdere om de ansatte har lov å røyke eller snuse i arbeidstiden. Her er det arbeidsgivers styringsrett som gjelder, påpeker Line Charlott Hansen.

Det er daglig leder i barnehagen som er ansvarlig for å håndheve tobakksforbudet.

– Disse reglene må inn i barnehagens internkontrollsystem og bør også være påpekt i arbeidsreglementet og i arbeidskontraktene, sier Hansen.